klimatizácia


Certifikáty - Osvedšenia

f-plyny

Certifikát 13 133

Osvedcenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba

Na zariadenie poskytujeme bezplatnú záručnú dobu, ktorá je zákonom stanovená, čiže 24 mesiacov. Pri tejto bezplatnej záručnej doby je nutné aspoň raz ročne vykonať pravidelný servis zariadenia.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia a podpísania tovaru, služby objednávateľom. Pri akejkoľvek poruche zariadenia sa Vám budeme snažiť túto závadu čím skôr odstrániť.

Zánik bezplatnej záručnej doby

Bezplatná záručná doba na zariadenie zaniká:

  1. Ak nebol riadne vykonaný servis zariadenia minimálne raz ročne
  2. Ak bolo zariadenie servisované inou organizáciou
  3. Pri zistení mechanického poškodenia zariadenia
  4. Poškodenie skrutiek na zariadení, štítkov
  5. Obliatie tekutinou, pádom zariadenia
  6. Akýkoľvek zásah do výrobku

Pri zistení vyššie uvedených závad, objednávateľ hradí všetok potrebný materiál potrebný k vykonaniu opravy zariadenia, dopravu a čas strávený potrebný pri oprave.

Pozáručný servis

Na zariadenie poskytujeme aj pozáručný servis, ktorý pozostáva z vyčistenia jednotiek, filtrov, zrážnika, výparníka, kontrola elektroinštalácie, kondenzu, teplotných čidiel, premeranie tlakov, kontrola tesnosti okruhu detektorom Pro-Leak a iné potrebné úkony.

ODBkZT