klimatizácia


Certifikáty - Osvedšenia

f-plyny

Certifikát 13 133

Osvedcenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» Platobné podmienky

Platobné podmienky

1.1 Po vypracovaní cenovej ponuky pre objednávateľa a po jej odsúhlasení, sa objednávateľ zaväzuje vyplatiť zálohovú faktúru na dielo vo výške 40-60% z celkovej sumy diela na účet dodávateľa alebo v hotovosti.

1.2 Po prijatí finančnej zálohovej čiastky na účet dodávateľa, sa dodávateľ zaväzuje začať vykonávať dielo v stanovenom termíne, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia zálohy.

1.3 Pri nedodržaní 14 dňovej lehoty pre začatie vykonávania dohodnutého diela, z dôvodu ktoré neumožňuje nástup výkonu práce, bude objednávateľ vopred oboznámený dodávateľom o tejto skutočnosti a dohodnú si iný termín.

1.4 Po vykonaní diela sa objednávateľ zaručuje podpísať vystavenú faktúru a tú uhradiť do stanoveného termínu.

1.5 Pri nedodržaní platobných podmienok za vykonané dielo, dodávateľ účtuje pokutu vo výške 2% denne z celkovej fakturovanej sumy diela, až do doby neuhradenia dĺžnej sumy. Po uhradení dĺžnej sumy má dodávateľ právo na dĺžnu pokutu, ktorá bola vzniknutá nedodržaním platobných podmienok. Pri nevyplatení dĺžnej pokuty dodávateľovi, bude vymáhaná právnou cestou.

1.6 Faktúra na zaplatenie diela bude odovzdaná osobne dodávateľom, alebo zaslaná Slovenskou poštou na adresu objednávateľa uvedenej vo faktúre. Faktúra zaslaná Slovenskou poštou sa považuje za doručenú aj v prípade že ju objednávateľ nepreberie.

NDRiM